Contactgegevens FJM opleidingen

FJM Opleidingen

Voorwaarden FJM Opleidingen

 1. Aanmelding
  Aanmelding dient te geschieden door het versturen van het volledig ingevulde inschrijfformulier , of via inschrijving op onze webpagina www.fjmopleidingen.nl
   
 2. Cursusgeld
  Na ontvangst van de aanmelding zal door het opleidingsinstituut aan de cursist c.q. het bedrijf een bevestiging van de inschrijving worden gestuurd. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na het verzenden van de factuur en de bevestiging op het bankrekeningnummer van FJM Opleidingen.Na ontvangst van het cursusgeld door het opleidingsinstituut zal aan de cursist c.q het bedrijf een bevestiging van de betaling en het lesrooster worden toegezonden.
   
 3. Annulering
  Annulering van de opleiding/cursus dient schriftelijk te gebeuren op onderstaand adres t.a.v. Hoofd Opleidingen. Bij annulering binnen 8 dagen na de op het inschrijfformulier vermelde inschrijvingsdatum is er geen cursusgeld verschuldigd.
  Bij annulering tot één week voor aanvang van de opleiding/cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering binnen één week voor aanvang van de opleiding/cursus is 75% van het cursusgeld verschuldigd. Annuleren kan tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de opleiding/cursus. Daarna is het volledige cursusgeld verschuldigd.
   
 4. Auteursrecht
  Het aan de cursist te verstrekken lesmateriaal wordt eigendom van de cursist op het moment dat het opleidingsinstituut het cursusgeld heeft ontvangen. Het auteursrecht berust echter bij het opleidingsinstituut. Het lesmateriaal of gedeelten daarvan mag/mogen niet worden gekopieerd of op andere wijze worden verveelvoudigd dan wel in het verkeer worden gebracht.
   
 5. Overige verplichtingen
  De cursist is gehouden de aanwijzingen van het personeel van het opleidingsinstituut op te volgen. Indien een cursist hieraan niet voldoet en/of zich op andere wijze misdraagt dan komt het Hoofd Opleidingen van het opleidingsinstituut de bevoegdheid toe de cursist te schorsen. Over een dergelijke beslissing van het Hoofd Opleidingen is geen discussie mogelijk. De cursist verplicht alle lessen bij te wonen. Bij ziekte dient de cursist zich tijdig af te melden.
 6. Vrijstellingen
  Alleen als een cursist door middel van een erkend certificaat kan aantonen dat één van de modulen behorende tot de opleiding reeds behaald is, kan de cursist vrijstelling krijgen op dit onderdeel. Alleen het Hoofd Opleidingen is bevoegd vrijstelling te verlenen.
   
 7. Voldoende deelname
  Opleidingen en cursussen gaan uitsluitend door bij voldoende deelname. Als een opleiding of cursus niet doorgaat, kan een aspirant-cursist geen enkele aanspraak maken op vergoeding van geleden schade, hoe dan ook genaamd. Reeds betaalde lesgelden zullen worden terugbetaald.
   
 8. Toegang lessen
  Indien u het lesgeld niet tijdig of volledig voldoet, is FJM Opleidingen gerechtigd u de toegang tot de lessen te ontzeggen. Ook kan FJM Opleidingen de werkelijke in redelijkheid gemaakte buitenrechtelijke en gerechtelijke incassokosten in rekening brengen.
   
 9. Verzuim
  Door de cursist verzuimde lessen kunnen niet worden ingehaald. In geval van afwezigheid van de docent wordt zo mogelijk voor vervanging gezorgd. Indien dit niet mogelijk is wordt de les op een ander tijdstip ingehaald.
   
 10. Klachten
  De klachtenregeling is op verzoek aan te vragen.

Genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.  FJM: Financiële, Secretariële en overige kantooropleidingen